PRIVACY POLICY ATHLETE PT

Athlete PT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Athlete PT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als Athlete PT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden door Athlete PT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap; 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Athlete PT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Geslacht;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Bedrijfsgegevens (KvK, aanbod etc.);

 • Betalingsgegevens. 

 • Lengte

 • Gewicht

 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.
 
Verwerking van persoonsgegevens van docenten
Persoonsgegevens van docenten worden door Athlete PT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de trainingen

 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De schriftelijke overeenkomst; 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Athlete PT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Bedrijfsgegevens;

 • Betalingsgegevens. 

 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd dat u trainer bent voor Athlete PT
 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Athlete PTverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst. 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Athlete PT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Geslacht;

 • Salarisgegevens;

 • Kopie ID;

 • BSN-nummer;

 • Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Athlete PT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 


Verstrekking aan Derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn
Athlete PT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
Athlete PT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens via (verwerker)virtuagym .

Virtuagym zal zorgdragen om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Athlete PTen of virtuagym verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Athlete PT

Veiligheid opgeslagen persoonsgegevens.

Virtuagym slaat de gegevens op bij amazon web service in Ierland.

Worden mijn gegevens daar veilig opgeslagen.

Ja, Virtuagym beschikt over een team van informatiebeveiligingsspecialisten dat zich volledig toelegt op het beveiligen van jouw gegevens. Ieder lid van de afdeling informatiebeveiliging wordt zorgvuldig geselecteerd en voor het dienstverband worden diverse veiligheidscontroles uitgevoerd ,zoals een antecedentenonderzoek. Ieder lid van de afdeling heeft zijn of haar specialismen die ervoor zorgen dat alle aspecten van het informatiebeveiligingsdomeinintern wordt afgedekt. Je gegevenszijn beveiligd in overeenstemming met de industrienormen.

 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 
Wijzigingen
Athlete PT behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te

allen tijde te wijzigen.
 
Contactgegevens
Athlete PT

Thijssenweg 10-u-1

4927 pc Hooge zwaluwe

0622508909

info@athletept.nl

www.athletept.eu

pascal athlete PT