ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. INSCHRIJVING 

Door het verzenden van het online boekingsformulier en betalen van de aanbetaling verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2. DEELNAME

Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid en staat het de deelnemers vrij af te zien van het aangeboden programma. Het afzien van het programma geeft geen recht op teruggaven van het inschrijfgeld en tevens geen recht op vervangende les of activiteit.

3. SCHADE  

Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

4. AANSPRAKELIJKHEID  

Pascal Athlete PT doet zijn uiterste best om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de Ardennen. In geval van ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden zijn wij echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade.

5. GEDRAG

Pascal Athlete PT verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs- en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

6. MEDISCHE DISCLAIMERS

Alle activiteiten zoals die worden aangeboden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

6.1 Meldt voorafgaand aan de les altijd aan de docent of je lichamelijke klachten hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. Deelname aan alle lessen, workshops en activiteiten geschiedt altijd op eigen risico.

6.2 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Pascal Athlete PT voor elke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband kunnen gebracht worden met deelname aan de activiteiten.

7. EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemen aan het programma gebeurt op eigen risico. Pascal Athlete PT is niet verantwoordelijk voor de schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, of voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, activiteit of workshop.

8. GEZONDHEIDSVERKLARING

Bij aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten schriftelijk te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de reis dienen per omgaande schriftelijk aan Pascal Athlete PT te worden gemeld.

8.1 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

9 BETALINGSVOORWAARDEN

Pas na ontvangst van de aanbetaling is de boeking van de Ardennen definitief. Er is geen restitutie mogelijk van het aanbetaalde bedrag.

9.1 Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de Ardennen dient het volledige bedrag in één keer voldaan te worden binnen 5 werkdagen na boeking.

9.2 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het tijdig ontvangen van het te betalen bedrag door Pascal Athlete PT. Bij niet tijdige ontvangst van de aanbetaling en/of de restant betaling is de deelnemer in verzuim. Pascal Athlete PT stuurt in dit geval een betalingsherinnering aan de deelnemer.

9.3 De deelnemer heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de Ardennen geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.

9.4 De deelnemer die niet tijdig de betalingsverplichtingen nakomt is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van verzuim. Verder komen alle eventuele incassokosten voor rekening van de deelnemer.

9.5 Wanneer ook na aanmaning betaling van het verschuldigde bedrag uitblijft zal Pascal Athlete PT de incassering uit handen geven aan een incasso bureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

9.6 Alle genoemde bedragen in publicaties gelden per persoon en zijn inclusief BTW. Tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven.

9.7 Restitutie is niet mogelijk wanneer het programma wordt overgenomen door een andere, gelijkwaardige docent. De deelnemerheeft in dit geval nimmer recht op financiële compensatie.

9.8 De deelnemer is er geheel zelf verantwoordelijk voor steeds tijdig op de vooraf aangegeven tijden aanwezig te zijn voor deelname aan het programma. Het eventueel mislopen van of te laat aanwezig zijn van de deelnemer is nimmer reden tot restitutie.

10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Als deelnemers besluiten te annuleren, wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden of andere redenen, hebben zij het recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten: • Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten. • Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten. • Tot 2 weken voor aanvang van het programma: geen restitutie mogelijk.

10.1 Bij onvoldoende aanmeldingen of bijzondere omstandigheden houdt Pascal Athlete PT het recht om de Ardennen af te gelasten. In dit geval wordt de Ardennen geannuleerd, waarbij alle gedane betalingen zullen worden gerestitueerd aan de deelnemers.

10.2 Pascal Athlete PT is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer leidt ten gevolge van het niet doorgaan van de Ardennen.

10.3 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij datum poststempel of datum email gelden als annuleringsdatum. Telefonische annulering wordt niet geaccepteerd.

10.4 De deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het juist en tijdig ontvangen van de annulering.

11. VERZEKERING

Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.

11.1 Pascal Athlete PT heeft het recht naar een bewijs hiervan te vragen.

11.2 Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer.

12.1 De deelnemer is geheel zelf verantwoordelijk voor het tijdig arriveren voor deelname aan de geboekte Ardennen. 

13. ACCOMMODATIE

Op het terrein van het landgoed mag niet worden gerookt op alle plaatsen waar men een dak of afdak boven het hoofd heeft. Hieronder vallen tevens de delen van het terras grenzend aan het gebouw die net buiten de overkapping vallen.

13.1 Pascal Athlete PT behoudt zich het recht wijzigingen in kamerindeling door te voeren mits hiervoor noodzakelijke, aantoonbare redenen zijn. Er zal gezocht worden naar een gelijkwaardige oplossing.

14. ONVOORZIENE GEVALLEN

In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Pascal Athlete PT. Rekening houdend met ter plaatse geldend recht en gebruiken en redelijkheid en billijkheid hanterend.

pascal athlete PT